Komunikacja

w procesie inwestycyjnym

O nas

Inwestycja infrastrukturalna powstaje z myślą o ludziach i dzięki ludziom. My zadbamy o dobre relacje między inwestorem a interesariuszami procesu inwestycyjnego.

Wspieramy realizację inwestycji infrastrukturalnych, między innymi: transportowych (kolejowych, drogowych, lotniskowych), energetycznych (elektrowni, elektrociepłowni, linii elektroenergetycznych, gazociągów, ropociągów), związanych z branżą wydobywczą oraz gospodarką odpadami. Pracujemy na rzecz inwestorów lub autorów studiów wykonalności. 

Współpracujemy z administracją publiczną: samorządową i rządową, przy planowaniu i realizacji inwestycji gminnych/miejskich/państwowych, opracowywaniu dokumentów strategicznych i planistycznych oraz realizacji innych przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa i zaangażowania różnych grup interesariuszy. 

Rafał Garpiel

Public affairs
Strategie komunikacyjne
Konsultacje społeczne

Rafał Garpiel

Ekspert ds. Public Affairs

Tomasz Bukalski

Badania społeczne
Konsultacje społeczne
Szkolenia komunikacyjne

Tomasz Bukalski

Ekspert ds. analiz i szkoleń

Kacper Łukaszczyk

Relacje z mediami
Planowanie i monitoring działań
Obsługa IT

Kacper Łukaszczyk

Media manager

Nasze usługi

STRATEGIE KOMUNIKACYJNE

Dostosowywanie mapy drogowej komunikacji publicznej do charakterystyki inwestycji. Audyt dotychczas prowadzonej komunikacji, identyfikacja interesariuszy inwestycji, określanie priorytetów, celów i narzędzi komunikacyjnych, symulacje sytuacji i scenariuszy kryzysowych, opracowywanie materiałów informacyjnych.

PUBLIC AFFAIRS

Budowanie i utrzymywanie relacji z szeroko rozumianym otoczeniem inwestycji: społecznym (społeczności lokalne i organizacje pozarządowe), gospodarczym (firmy) i administracyjnym (urzędy i inne instytucje szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i centralnego).

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Planowanie i prowadzenie konsultacji angażujących interesariuszy inwestycji, w tym interesariuszy lokalnych. Pozyskiwanie wiedzy na temat potrzeb, oczekiwań oraz opinii przedstawicieli różnych środowisk na różnych etapach przygotowań oraz realizacji inwestycji.

BADANIA SPOŁECZNE

Projektowanie i realizacja badań społecznych, z wykorzystaniem ilościowych i jakościowych technik badawczych. Pozyskiwanie informacji na temat stanu wiedzy oraz ukierunkowania postaw interesariuszy wobec inwestycji i zagadnień związanych z inwest

SZKOLENIA KOMUNIKACYJNE

Trening umiejętności miękkich oraz metod i technik komunikacyjnych potrzebnych do prowadzenia komunikacji procesu inwestycyjnego. Przygotowanie osób reprezentujących inwestora i/lub współpracujących z inwestorem, do udziału w konsultacjach społecznych i wystąpieniach publicznych dotyczących inwestycji.

MEDIA RELATIONS

Budowanie i utrzymywanie relacji z przedstawicielami lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediów w kontekście budowania wizerunku inwestora w związku z planami inwestycyjnymi. Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych do wykorzystania przez media.

Faq

Oferujemy kompleksową obsługę komunikacji społecznej i medialnej w procesie inwestycyjnym: od analiz interesariuszy, badania ich potrzeb i oczekiwań, poprzez strategie i plany komunikacyjne, po bezpośrednią realizację komunikacji z interesariuszami: lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi, społecznymi, gospodarczymi i administracyjnymi. 

Zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem przy planowaniu i realizacji komunikacji społecznej towarzyszącej przygotowaniom i realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Współpracujemy z zespołem profesjonalnych strategów, analityków, badaczy oraz mediatorów i moderatorów. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej chwili. Rekomendujemy kontakt na możliwie wczesnym etapie przygotowywania inwestycji, co pozwoli na zaplanowanie procesu komunikacyjnego od podstaw, na gruncie uprzednio przeprowadzonych analiz otoczenia danej inwestycji. Zapewnimy Państwu wsparcie także w sytuacji kryzysu komunikacyjnego. 

Działamy na terenie całego kraju, we współpracy z dużymi i mniejszymi inwestorami publicznymi i prywatnymi, zarówno w bezpośrednim kontakcie w terenie, za pośrednictwem mediów, jak i w formule komunikacji zdalnej. 

Zapewnimy Państwu pełną obsługę komunikacyjną inwestycji lub wybrane usługi towarzyszące przygotowaniom i/lub realizacji inwestycji. Dostosowujemy zakres naszego wsparcia do Państwa potrzeb i oczekiwań oraz harmonogramu. 

Zależnie od potrzeb: prowadzimy analizy społecznego, gospodarczego i administracyjnego otoczenia inwestycji, przygotowujemy strategie komunikacyjne i szczegółowe plany komunikacji poszczególnych przedsięwzięć, planujemy i przeprowadzamy ilościowe i/lub jakościowe badania społeczne, konsultacje społeczne, mediacje, negocjacje etc. Zapewniamy wszechstronną obsługę w zakresie public relations, public affairs i media relations. 

Kontakt

Zadzwoń do Nas

+48 601 729 891

Lokalizacja

ul. Uniwersytecka 1
02-036 Warszawa

Email

kontakt@codework.pl